Samoczynna blokada liniowa w Polsce

Z Semaforek

Informacje ogólne

Samoczynna blokada liniowa to zespół urządzeń technicznych, umożliwiający znaczne zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa linii kolejowych, przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu środków technicznych. Założeniem do konstrukcji samoczynnych blokad liniowych była eliminacja funkcjonujących od dłuższego czasu obsługiwanych posterunków odstępowych, których funkcjonowanie wymuszało zatrudnienie dodatkowego personelu służby ruchu. Zasada działania blokady samoczynnej opierała się o podział szlaku na odstępy, rozgraniczane poprzez semafory samoczynne. Wskazania semaforów uzależnione są bezpośrednio od zajętości następujących po sobie odstępów, a w niektórych typach blokad – od kolejnych semaforów samoczynnych bądź obsługiwanych.

Na przestrzeni lat zmieniały się rozwiązania techniczne, dotyczące blokad samoczynnych. Blokady kodowe zastąpione zostały przez przekaźnikowe, a następnie wdrożono zabudowę blokad komputerowych. Zmieniał się sposób stwierdzania niezajętości odstępów – od stosowanych odcinków izolowanych, po masowo instalowane dziś liczniki osi. Zasada działania pozostała jednak zasadniczo niezmienna.

Pierwsza samoczynna blokada liniowa w Polsce została zainstalowana na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (odcinek Warszawa – Podkowa Leśna Główna) w latach międzywojennych, gdzie duże natężenie ruchu pociągów wykluczało prowadzenie ruchu w oparciu o klasyczne posterunki odstępowe. Nieco później blokadę liniową zainstalowano również na warszawskiej linii średnicowej.

Stawność

Jedną z zasadniczych cech blokady samoczynnej jest jej stawność, określająca wpływ zajętości odcinka torowego na wskazania poprzedzających go semaforów samoczynnych. Ma to duże znaczenie zarówno w kontekście przepustowości tras, jak i przepustowości.

W Polsce zastosowano dotychczas:

blokada dwustawna

Semafory odstępowe blokady dwustawnej wskazują sygnał wyłącznie w zależności od zajętości osłanianego odcinka. Są to sygnały:

G1a.png D2a.png
S1 "Stój" S2 "Jazda z największą
dozwoloną prędkością"

Dodatkowo ostatnie semafory odstępowe na szlakach wskazują sygnały uzależnione od wskazań sygnalizatora wjazdowego:

SBL S4 ost.png Sygn pkp sbl s4 ost.png
S4 "Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h" S5 "Następny semafor wskazuje sygnał Stój"

Blokada dwustawna nakazuje jednak de facto jazdę na widoczność, gdyż maszynista nie ma informacji o wskazaniach następnego semafora samoczynnego. Może być zatem stosowana tylko na liniach, po których prędkość kursujących jest niewielka, a tabor wyposażony jest w odpowiednio wydajne systemy hamulcowe. W Polsce została ona zastosowana na Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz – w ograniczonym zakresie – na niektórych liniach tramwajowych, jak np. w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

blokada trzystawna

Najbardziej rozpowszechnionym typem blokady samoczynnej jest blokada trzystawna, której semafory uzależnione są od wskazań osłanianego odcinka oraz następnego semafora odstępowego/obsługiwanego. Zasadniczo sygnalizatory wyświetlają zatem trzy obrazy sygnałowe:

Sygn pkp sbl s1.png Sygn pkp sbl s2.png S5 SBL.png
S1 "Stój" S2 "Jazda z największą dozwoloną prędkością" S5 "Następny semafor wskazuje sygnał Stój"

Taka konstrukcja blokady trzystawnej eliminuje podstawową wadę blokady dwustawnej – maszynista jest informowany o wskazaniu kolejnego semafora i zobowiązany do wdrożenia hamowania, po minięciu semafora wskazującego sygnał S5. Podobnie jak w blokadzie dwustawnej, ostatni semafor odstępowy ze wskaźnikiem W18 pełni funkcję tarczy ostrzegawczej i może wyświetlać wszystkie rodzaje sygnałów, odpowiadające ograniczeniu prędkości pod semaforem wjazdowym:

Sygn pkp sbl s3 ost.png SBL S4 ost.png Sygn pkp sbl s4 ost.png
S3 "Jazda z największą dozwoloną prędkością - w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne - albo przy następnym semaforze z prędkością nie większą niż 100 km/h" S4 "Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h" S5 "Następny semafor wskazuje sygnał Stój"

Blokada trzystawna była masowo stosowana w Polsce na liniach, gdzie duży ruch pociągów wymuszał szybkie zwiększenie przepustowości linii kolejowych, a prędkość pociągów nie przekraczała 120 km/h. Obecnie jest już praktycznie niestosowana i w ramach większych prac inwestycyjnych przebudowywana na blokadę czterostawną.

blokada czterostawna

Blokada czterostawna jest obecnie masowo stosowaną blokadą przy praktycznie wszystkich pracach inwestycyjnych. Powstała przez modyfikację blokady trzystawnej – semafor odstępowy informuje o zajętości nie jednego, lecz dwóch kolejnych odcinków torowych. Ma to duże znaczenie dla zwiększenia płynności ruchu i przepustowości linii kolejowych. W przypadku linii kolejowych, położonych w węzłach kolejowych można bowiem stosować długości odstępów mniejsze od obowiązującej drogi hamowania, co z kolei przekłada się na liczbę pociągów, jaką może przyjąć dany szlak. W przypadku stosowania blokady czterostawnej w odstępach równych drodze hamowania (np. na odcinkach międzywęzłowych) blokada ta pozwala na utrzymanie separacji pomiędzy pociągami – maszynista pociągu jadącego jako drugi może starać się tak regulować prędkość, aby mijać kolejne sygnalizatory wskazujące sygnał S3 – co oznacza, że następny semafor na pewno wskazywać będzie sygnał zezwalający na jazdę.

Semafor blokady czterostawnej mogą wyświetlać 4 różne sygnały:

Sygn pkp sbl s1.png Sygn pkp sbl s2.png Sygn pkp sbl s3.png S5 SBL.png
S1 "Stój” S2 "Jazda z największą dozwoloną prędkością” S3 "Jazda z największą dozwoloną prędkością - w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne - albo przy następnym semaforze z prędkością nie większą niż 100 km/h" S5 "Następny semafor wskazuje sygnał Stój"

Semafory SBL, poprzedzające semafory półsamoczynne oznaczone są wskaźnikami: W18 na ostatnim sygnalizatorze oraz W1 na przedostatnim. Ostatni sygnalizator samoczynny wskazuje sygnały zależne od semafora wjazdowego oraz zajętości odcinka: S1, S2, S3, S4, lub S5 (analogicznie, jak w blokadzie trzystawnej. W przypadku gdy ostatni semafor samoczynny wskazuje sygnał S4 lub S5, poprzedzający go sygnalizator wskazuje sygnał S3.


Sygn pkp sbl s3 post.png
S3 "Jazda z największą dozwoloną prędkością - w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne - albo przy następnym semaforze z prędkością nie większą niż 100 km/h"

Kierunkowość

Blokady samoczynne mogą być jedno lub dwukierunkowe – umożliwiając prowadzenie ruchu tylko w jednym lub dwóch kierunkach toru szlakowego. Obecnie zabudowywane są tylko blokady dwukierunkowe, jednak pierwsze konstrukcje blokad wykonywane były jednokierunkowo – część z nich została już wymieniona. Dotyczy to m.in. odcinków:

  • Tczew – Gdynia Główna (modernizacja w ramach E 65);
  • Kraków Główny – Tarnów (wymiana już w 1989 roku).

W przypadku prowadzenia pociągu po torze w kierunku bez zabudowanej SBL, drużynie pociągowej wydawany jest rozkaz pisemny „N”. Ciekawym wyjątkiem od tej reguły jest szlak Zawiercie – Łazy ŁA, gdzie w kierunku przeciwnym do zasadniczego zabudowana jest blokada półsamoczynna.

Semafory blokady samoczynnej w stanie zasadniczym wskazują:

  • dla załączonego kierunku ruchu: sygnały zgodne ze stanem zajętości poszczególnych odcinków torowych (sygnał S2), a ostatni sygnalizator SBL – dodatkowo sygnał ostrzegający przed wskazaniem tego semafora;
  • dla wyłączonego kierunku ruchu: semafory są nieoświetlone, z wyjątkiem ostatniego semafora SBL, wskazującego sygnał według stanu zajęcia odcinka oraz sygnalizatora wjazdowego.

Ciekawym przypadkiem była blokada samoczynna na odcinku Otwock – Zabieżki, która nie posiadała zasadniczo załączonego kierunku – po zwolnieniu szlaku przez pociąg przechodziła ona automatycznie w stan neutralny. Wygaszane były również ostatnie semafory SBL – mimo, iż instrukcje przewidują ich działanie nawet przy wyłączonym kierunku blokady. Inne były również stany zasadnicze przy załączonym kierunku blokady – po przejeździe pociągu semafory nie przechodziły do wskazywania sygnału zależnego od zajętych kolejnych odcinków - wskazywały sygnał Stój – dopiero ustawienie kolejnego przebiegu oraz wyświetlenie sygnału na semaforze obsługiwanym (wyjazdowym) powodowały ponowne wyświetlenie sygnałów zezwalających na semaforach samoczynnych. Semafory tej blokady wyświetlały również jeden ze starych obrazów sygnałowych:

Sygn pkp sbl s4 ost zb.png
"Wolna droga. Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością"

Budowa sygnalizatorów samoczynnych

Sygnalizatory samoczynne dla odróżnienia od półsamoczynnych malowane są na biało - czarna pozostaje jedynie tarcza tłowa. Konstrukcje te mają najczęściej po 3 komory ze światłem zielonym, czerwonym i pomarańczowym (wyjątek stanowią dwukomorowe sygnalizatory dwustawne, gdzie montowana jest czerwona i zielona komora - z wyjątkiem ostatnich sygnnalizatorów przed semaforami obsługiwanymi). Praktycznie we wszystkich montowanych obecnie konstrukcjach kolejność komór sygnałowych jest następująca: zielone, czerwone i pomarańczowe. Jedynie starsze modele blokad posiadały zamienione ze sobą komory: zielone i pomarańczowe. Niekiedy rezygnuje się z montażu zielonej komory na sygnalizatorze - dotyczy to oczywiście ostatnich semaforów samoczynnych przed stacjami, na które wjazd następuje z prędkością poniżej 100 km/h.

Dość osobliwym wyjątkiem są natomiast sygnalizatory, znajdujące się przed wjazdem do Tunelu Średnicowego w Warszawie oraz do tunelu przed stacją Łódź Fabryczna - mają one dodatkową, czwartą komorę, służącą do wyświetlania sygnału S1a:

Sygn pkp sbl s1a.png
S1a "Stój - absolutny zakaz wjazdu do tunelu"

Sygnalizatory te zastosowano na linii podmiejskiej - nieopodal przystanku Warszawa Powiśle oraz Warszawa Śródmieście, jak również na torach dalekobieżnych - w rejonie Powiśla (wjazd do tunelu z kierunku zachodniego osłaniają semafory półsamoczynne). W Łodzi semafory te zabudowano na wszystkich 4 torach szlakowych.

Na semaforach samoczynnych montowane są - w miarę potrzeb - dodatkowe wskaźniki. Wszystkie ostatnie semafory samoczynne oznakowane są wskaźnikami W18, natomiast przedostatnie - W1. W miarę potrzeb instalowane są również inne, takie jak:

  • W3 "Wskaźnik unieważnienia"
  • W19 "Wskaźnik uprzedzający o braku drogi hamowania"
  • W20 "Wskaźnik braku drogi hamowania"
  • W22 "Wskaźnik jazdy pociągu towarowego"

lub inne, zależnie od potrzeb.

W przypadku, gdy ukształtowanie linii kolejowej uniemożliwia obserwację semafora SBL z odpowiedniej odległości, ustawiane są przed nim wskaźniki W11a (z czterema, trzema, dwoma i jednym pasem). Przed semaforami SBL nie są stosowane sygnalizatory powtarzające. Jeżeli zaistnieje konieczność ustawienia sygnalizatora po innej stronie, niż wynika to z przepisów Ie1, stosowane są wskaźniki W15.

Sygnalizatory samoczynne oznaczane są (w odróżnieniu od półsamoczynnych) liczbami całkowitymi, które odpowiadają najbliższemu hektometrowi linii kolejowej, przy której się znajdują np. 144 (semafor w kilometrze 14,4). Semafory stojące przy torach mających nr nieparzysty posiadają numer nieparzysty, natomiast przy torze o numerze parzystym - parzystą. W przypadku semaforów stojących w kierunku przeciwnym do zasadniczego oznaczenie uzupełniane jest literą N. Niektóre sygnalizatory dla kierunku zasadniczego oznaczane są również literami P, ostatnie sygnalizatory przed semaforami wjazdowymi - literą S, natomiast w przypadku linii wielotorowych przyjęte jest rozróżnienie poszczególnych torów według ich przeznaczenia.

Zestawienie linii kolejowych z blokadą samoczynną

Linie 001-100

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok
instalacji
Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy Eac 4 1992 trzystawna dwukierunkowa zlikwidowana -
SHL-12 3 2011 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Włochy - Józefinów Eac 3 1992 czterostawna dwukierunkowa zdemontowana Tor 2 kierunek N - 4 odstępy.
SHL-12 3 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Józefinów - Pruszków Eac 2 1992 czterostawna dwukierunkowa czynna -
SHL-12 2 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Pruszków - Grodzisk Mazowiecki Eac 7 1992 czterostawna dwukierunkowa zdemontowana -
SHL-12 7 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów Eac 95 8 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Eac 95 7 2015*/2018** czterostawna dwukierunkowa * - przebudowa istniejących urządzeń.
** - wymiana urządzeń na SHL-12.
Żyrardów - Radziwiłłów Mazowiecki Eac 95 8 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Eac 95 7 2014*/2018** czterostawna dwukierunkowa * - przebudowa istniejących urządzeń.
** - wymiana urządzeń na SHL-12.
Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Eac 95 4 2000/2019* czterostawna dwukierunkowa czynna * - wymiana urządzeń na SHL-12.
Miedniewice - Skierniewice SkA Eac 95 1 2000 czterostawna dwukierunkowa zdemontowana W RJ oznaczona była jako półsamoczynna.
Skierniewice Park - Płyćwia Eac 8 2000/2019* czterostawna dwukierunkowa czynna * - wymiana urządzeń na SHL-12.
Płyćwia - Rogów Eac 9 1999/2019* czterostawna dwukierunkowa czynna * - wymiana urządzeń na SHL-12.
Rogów - Koluszki SHL-12 6 2000/2019* czterostawna dwukierunkowa czynna * - wymiana urządzeń na SHL-12.
Koluszki - Rokiciny Ea 4 1986 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Rokiciny - Baby Ea 10 1986 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Baby - Piotrków Trybunalski Ea 10 1986 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Piotrków Trybunalski - Rozprza E 7 1960 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 6 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rozprza - Gorzkowice E 6 1960 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 5 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Gorzkowice - Gomunice E 7 1960 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 6 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Gomunice - Radomsko E 7 1960 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 6 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Radomsko - Widzów Teklinów E 7 1960 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 6 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Widzów Teklinów - Kłomnice Eac 95 5 1997 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kłomnice - Rudniki koło Częstochowy Eac 95 5 1996 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rudniki koło Częstochowy - Wyczerpy Eac 3 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Wyczerpy - Częstochowa Osobowa Eac 4 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Częstochowa Towarowa "CTB" - Poraj Eac 8 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna * - przebudowa istniejących urządzeń.
7 2019* czterostawna
Poraj - Myszków Eac 10 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna * - przebudowa istniejących urządzeń.
9 2020* czterostawna
Myszków - Zawiercie Eac T1: 8/9*
T2: 9*
1989 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana * pierwszy odstęp w obrębie stacji
CBL2010 6/7* 2019 czterostawna czynna * - pierwszy odstęp dla kierunku parzystego w obrębie stacji.
Zawiercie - Łazy "ŁA" Eac T1: 1
T2: 2
1985 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Łazy "ŁA" - Łazy "ŁB" Eac 2 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Łazy "ŁB" - Łazy "ŁC" Eac 2 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Łazy "ŁC" - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Eac T1: 5
T2: 5/4
1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Eac T1: 5/4
T2:4
1990 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Dąbrowa Górnicza - Będzin Eac 3 1986 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Będzin - Sosnowiec Główny Eac 2 1995 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie Eac T1: 3
T2: 3/2
1995 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Katowice Zawodzie - Katowice Eac 1 1994 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 2 Warszawa Centralna - Terespol  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok
instalacji
Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna Eac 2 1990/2021* trzystawna dwukierunkowa czynna Pierwszy odstęp w obrębie stacji.
* - przebudowa istniejących urządzeń, likwidacja 1 odstępu (z 3 na 2).
Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia Osobowa Eac 6 1990 trzystawna dwukierunkowa czynna Pierwsze odstępy w obrębie stacji.
Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Podskarbińska E 1 1971 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Warszawa Podskarbińska - Warszawa Antoninów E T1: 2
T2: 1
2000 trzystawna jednokierunkowa czynna Pierwszy odstęp w obrębie posterunku.
Warszawa Antoninów - Warszawa Rembertów Eac 2 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna Eac 5 1989 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki Eac 10 1988 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mińsk Mazowiecki - Mrozy SHL-12 T1: 10 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mińsk Mazowiecki - Mienia SHL-12 T2: 5 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mienia - Mrozy SHL-12 T2: 4 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mrozy - Kotuń SHL-12 8 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kotuń - Siedlce SHL-12 7 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Doły - Dziewule ESTW 6 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Dziewule - Trzaskoniec ESTW 6 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łuków - Szaniawy ESTW 5 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Szaniawy - Międzyrzec Podlaski ESTW 9 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Międzyrzec Podlaski - Sokule ESTW 6 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sokule - Biała Podlaska ESTW 8 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy Eac 4 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki Eac 2 1990 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki Eac 2 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Ożarów Mazowiecki - Błonie Eac T1: 7 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Ożarów Mazowiecki - Płochocin Polmos Eac T2: 3 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Płochocin Polmos - Błonie Eac T2: 4 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Błonie - Teresin Niepokalanów Eac 8 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Teresin Niepokalanów - Sochaczew Eac 7 1990 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sochaczew - Bednary Eac 10 1993 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Bednary - Łowicz Główny Eac 4 1993 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łowicz Główny - Jackowice Eac 6 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Jackowice - Żychlin Eac 7 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Żychlin - Stara Wieś Eac 8 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Stara Wieś - Kutno "KW" Eac 2 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kutno "KZ" - Krzewie Eac 6 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Krzewie - Kłodawa Eac 11 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kłodawa - Zamków Eac 3 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zamków - Barłogi Eac 1 1987 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Barłogi - Koło Eac 5 1994 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Koło - Kramsk Eac 6 1995 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kramsk - Konin Eac 10 1995 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Konin - Cienin Eac 11 1996 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Cienin - Strzałkowo Eac 7 1996 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Strzałkowo - Sokołowo Wrzesińskie Eac 9 1998 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sokołowo Wrzesińskie - Podstolice Eac 3 1998 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Podstolice - Nekla Eac T1:4 1997 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Nekla - Kostrzyn Wielkopolski Eac T1: 8 1997 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Podstolice - Kostrzyn Wielkopolski Eac T2: 12 1997 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kostrzyn Wielkopolski - Swarzędz Eac 6 1997 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Swarzędz - Poznań Wschód SHL-12 T1: 3 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Swarzędz - Poznań Antoninek SHL-12 T2: 1 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna W RJ oznaczona jako półsamoczynna.
Poznań Antoninek - Poznań Wschód SHL-12 T2: 2 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Poznań Wschód - Poznań Główny ESTW T1: 2 2008 czterostawna dwukierunkowa zlikwidowana -
Poznań Wschód - Poznań Garbary SHL-12 T2: 1 2008 czterostawna dwukierunkowa zlikwidowana W RJ oznaczona jako półsamoczynna.
Poznań Garbary - Poznań Główny ESTW T2: 1 2008 czterostawna dwukierunkowa zlikwidowana W RJ oznaczona jako półsamoczynna.
Poznań Wschód - Poznań Główny ESTW 4 2017 czterostawna dwukierunkowa czynna Nietypowy podział odcinków kontroli niezajętości.
Poznań Główny - Poznań Górczyn ESTW 2 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Poznań Górczyn - Palędzie Eac-95 3 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Palędzie - Buk Eac-95 8 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Buk - Opalenica Eac-95 4 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Opalenica - Porażyn Eac-95 T1: 3 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Porażyn - Nowy Tomyśl Eac-95 T1: 6 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Opalenica - Nowy Tomyśl Eac-95 T2: 10 1999 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Nowy Tomyśl - Chrośnica Eac-95 T1: 5 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Chrośnica - Zbąszyń Eac-95 T1: 4 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Nowy Tomyśl - Zbąszyń Eac-95 T2: 9 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zbąszyń - Chlastawa Eac-95 1 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Dąbrówka Zbąska - Szczaniec Eac-95 4 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Szczaniec - Świebodzin Eac-95 5 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Świebodzin - Toporów Eac-95 12 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Toporów - Torzym Eac-95 9 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Torzym - Boczów Eac-95 4 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Boczów - Rzepin "RzA" Eac-95 4 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rzepin "RzA" - Kunowice Eac-95 5 2000 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Grodzisk Mazowiecki - Korytów Eac 6 1992 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Korytów - Szeligi Eac 4 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Szeligi - Biała Rawska Eac 9 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Biała Rawska - Strzałki Eac 9 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Strzałki - Idzikowice Eac 12 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Idzikowice - Opoczno Południe Eac 6 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Opoczno Południe - Olszamowice Eac 17 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Olszamowice - Włoszczowa Północ Eac 15 1986 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Włoszczowa Północ - Knapówka Eac 3 1985 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Knapówka - Psary Eac 5 1986 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Psary - Góra Włodowska Eac 21 1986 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Góra Włodowska - Zawiercie Eac 9 1986 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Zielonka - Wołomin Ea 4 1983 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
SHL-12 3 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Wołomin - Tłuszcz Ea 13 1981 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
SHL-12 8 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Tłuszcz - Łochów SHL-12 12 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łochów - Sadowne Węgrowskie SHL-12 8 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sadowne Węgrowskie - Małkinia SHL-12 2018 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Małkinia - Kietlanka SHL-12 2018 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kietlanka - Czyżew SHL-12 2018 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Wschodnia Osobowa "WSP" - Warszawa Wawer E 6 1963 trzystawna jednokierunkowa* czynna* * semafory dla kierunku przeciwnego zdewastowane, nieczynne.
Warszawa Wawer - Warszawa Falenica Eac 5 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Falenica - Otwock Eac 3 1995 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Otwock - Celestynów E/SBL 8 1961 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 7 2020 czterostawna czynna -
Celestynów - Zabieżki E/SBL 4 1961 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Zabieżki - Pilawa Eac-95 4 1998* trzystawna dwukierunkowa zdemontowana * - wcześniej inna blokada dwukierunkowa.
Celestynów - Pilawa ESTW 9 2020 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Garwolin - Łaskarzew ESTW 11 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łaskarzew - Sobolew ESTW 3 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sobolew - Życzyn ESTW 7 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Życzyn - Dęblin ESTW 3 2020 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zarzeka - Puławy Azoty ESTW 6 2020 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Puławy Azoty - Puławy ESTW 6 2020 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Puławy - Klementowice ESTW 6* 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Klementowice - Nałęczów ESTW 6/7 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Nałęczów - Sadurki ESTW 6 2019 czterostawa dwukierunkowa czynna -
Sadurki - Motycz ESTW 10 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Motycz - Lublin Główny ESTW 7 - czterostawna dwukierunkowa 2021 -
Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Zachodnia "WZD" - Warszawa Aleje Jerozolimskie b.d. 2 b.d. trzystawna dwukierunkowa zdemontowana* * blokada wymieniona na jednoodstępową podczas modernizacji linii w 2008 roku.
Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Okęcie "OkL" SHL-12 3 2012 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Okęcie "OkL" - Piaseczno ESTW N: 4 P: 5* 2017 czterostawna dwukierunkowa czynna * - pierwszy odstęp w obrębie stacji.
Piaseczno - Czachówek Południowy ESTW 7 2017 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Czachówek Południowy - Chynów ESTW 3 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Chynów - Warka ESTW 7 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Warka - Dobieszyn ESTW 12/11 2021 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Dobieszyn - Lesiów ESTW 10 2021 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Lesiów - Radom Główny ESTW 7 2021 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kozłów - Tunel CBL 2010 4 2016 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Tunel - Miechów CBL 2010 6 2016 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Miechów - Słomniki SHL-12 8 2015 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Słomniki - Niedźwiedź SHL-12 3 2016 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Niedźwiedź - Zastów SHL-12 8 2015 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Wschodnia Osobowa "WSD" - Warszawa Praga* SHL-12 1 2009 czterostawna dwukierunkowa czynna *d. Michałów, w RJ oznaczona jako półsamoczynna.
Warszawa Praga - Legionowo SHL-12 5 2009 czterostawna dwukierunkowa czynna Wcześniej blokada trzystawna.
Legionowo - Chotomów SHL-12 2 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna Wcześniej blokada trzystawna.
Chotomów - Nowy Dwór Mazowiecki SHL-12 5 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna Wcześniej blokada trzystawna.
Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin SHL-12 2 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna Wcześniej blokada trzystawna.
Modlin - Nasielsk SHL-12 9 2009 czterostawna dwukierunkowa czynna Wcześniej blokada trzystawna.
Nasielsk - Świercze SHL-12 7 2011 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Świercze - Gąsocin SHL-12 5 2011 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Gąsocin - Ciechanów SHL-12 11 2011 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Ciechanów - Konopki ESTW 9 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Konopki - Mława ESTW 9 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mława - Iłowo SHL-12 2 2012 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Iłowo - Działdowo SHL-12 6 2012 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Działdowo - Gralewo SHL-12 7 2012 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Gralewo - Rybno Pomorskie SHL-12 6 2012 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rybno Pomorskie - Montowo SHL-12 5 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Montowo - Zajączkowo Lubawskie SHL-12 3 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zajączkowo Lubawskie - Rakowice SHL-12 3 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rakowice - Iława Główna SHL-12 6 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Iława Główna - Redaki SHL-12 8 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Redaki - Susz SHL-12 4 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Susz - Prabuty SHL_12 5 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Prabuty - Mleczewo SHL-12 12 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Mleczewo - Malbork SHL-12 8 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Malbork - Szymankowo SHL-12 4 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Szymankowo - Tczew SHL-12 4 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Tczew - Pszczółki SHL-12 5 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna -
E 7 1970 trzystawna jednokierunkowa zlikwidowana -
Pszczółki - Pruszcz Gdański SHL-12 5 2010 czterostawna dwukierunkowa czynna -
E T1: 7
T2: 6
1970 trzystawna jednokierunkowa zlikwidowana -
Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy ESTW 6 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
E T1: 6
T2: 7
1970 trzystawna jednokierunkowa zlikwidowana -
Linia kolejowa nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Łódź Fabryczna - Łódź Widzew Eac 1 1992 trzystawna dwukierunkowa zlikwidowana Likwidacja w 2011 roku.
SHL-12 2 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łódź Widzew - Łódź Andrzejów SHL-12 2 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Łódź Andrzejów - Gałkówek SHL-12 5 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Gałkówek - Koluszki SHL-12 2 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok
instalacji
Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Ostrowy - Kaliska Kujawskie CBL2010 6 2018 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kaliska Kujawskie - Czerniewice CBL2010 4 2018 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Czerniewice - Włocławek CBL2010 7 2018 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Józefinów - Warszawa Główna Towarowa SHL-12 4 2020 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Zachodnia "WZS" - Warszawa Gdańska Osobowa SHL-12 3 2011 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Warszawa Gdańska Osobowa - Warszawa Praga SHL-12 2 2019 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 21 Warszawa Wileńska - Wołomin Słoneczna  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Wileńska Marki - Zielonka SHL-12 6 2008 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zielonka - Wołomin SHL-12 3 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska - Dębica  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Łódź Kaliska - Łódź Chojny SHL-12 3 2003 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 45 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Grochów (tory 1G, 2G)  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Wschodnia Osobowa "WSD" - Warszawa Grochów E 2* 1970 trzystawna jednokierunkowa czynna * po torze 2G pierwszy odstęp w obrębie stacji.
Linia kolejowa nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Warszawa Śródmieście WKD - Komorów b.d. 16 b.d. dwustawna jednokierunkowa czynna -
Komorów - Podkowa Leśna Główna b.d. 5 b.d. dwustawna jednokierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Kraków Główny - Kraków Płaszów Eac 3/4* 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna * - w kierunku parzystym pierwsze
odstępy w obrębie stacji.
Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów Eac 3 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kraków Bieżanów - Gaj Eac 1 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna Kolejność nastawiania semaforów
w kierunku nieparzystym.
Gaj - Rudzice Eac 5 1990 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Rudzice - Podłęże Eac 1 1990 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana W ramach prac szlak
został włączony w stację Podłęże.
Podłęże - Kłaj Eac 7 1989 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 5 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kłaj - Bochnia Eac 6 1990 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 5 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Bochnia - Brzesko Okocim Eac 9 1990 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
SHL-12 6 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Brzesko Okocim - Biadoliny Eac 7 1990 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
SHL-12 5 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Biadoliny - Bogumiłowice Eac 7 1990 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 5 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Bogumiłowice - Tarnów Mościce Eac 2 1989 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 1 2013 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Tarnów Mościce - Tarnów Eac 2 1989 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 1 2014 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Tarnów - Tarnów Wschodni Ea 1 1988 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana W ramach prac szlak
został włączony w stację Tarnów.
Tarnów Wschodni - Wola Rzędzińska Ea 4 1988 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 3 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska Ea 9 1986 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 7 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Czarna Tarnowska - Grabiny Ea 4 1985 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Grabiny - Dębica Ea 2 1985 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Czarna Tarnowska - Dębica ESTW 6 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Dębica - Ropczyce Ea 9 1979 trzystawna dwukierunkowa czynna * - przebudowana w 2012 roku.
7 2012
Ropczyce - Sędziszów Małopolski Ea 6 1978 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 4 2016 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Sędziszów Małopolski - Trzciana Ea 8 1979 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 7 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Trzciana - Rudna Wielka Ea 5 1979 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana * - przebudowana w 2012 roku.
4 2012*
Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni Ea 3 1979 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana Przebudowana w 2013 roku.
Trzciana - Rzeszów Zachodni ESTW 7 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Rzeszów Główny - Strażów Ea 5 1980 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Strażów - Łańcut Ea 6 1980 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Łańcut - Rogóżno koło Łańcuta Ea 6 1979 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Rogóżno koło Łańcuta - Przeworsk Ea 7 1980 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Przeworsk - Jarosław Ea 9 1980 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Jarosław - Munina Ea 1 1981 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Munina - Radymno Ea 7 1981 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Radymno - Żurawica "ZrA" Ea 8 1982 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Żurawica "ZrC" - Przemyśl Główny Ea 4 1982 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Przemyśl Główny - Hurko Ea 2 1983 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Czechowice-Dziedzice - Ochodza Eac 2 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Ochodza - Zabrzeg Eac-95 1 2000 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Zabrzeg - Bronów Eac-95 3 2000 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Bronów - Chybie Eac-95 2 1999 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Chybie - Pruchna Eac-95 4 2001 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Pruchna - Zebrzydowice Eac-95 3 2001 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Zebrzydowice - Petrovice u Karviné Eac 2 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice Ea T1: 1
T2: 2
1986 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kraków Swoszowice - Skawina E T1: 5
T2: 6
1974 trzystawna jednokierunkowa czynna -

Linie 101-200

Linia kolejowa nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Kraków Łobzów - Kraków Mydlniki SHL-12 T2: 2 2015 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kraków Mydlniki - Kraków Lotnisko SHL-12 3 2015 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory - Tczew  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry "TGA" E T2: 3 1963 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
SHL-12 2 2014 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Tarnowskie Góry "TGB" - Tarnowskie Góry "TGE" Eac 2 1983 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki Eac 7 1987 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Rusiec Łódzki - Chociw Łaski Eac 6 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Chociw Łaski - Kozuby Eac 7 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kozuby - Zduńska Wola Karsznice Eac 6 1988 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Zduńska Wola Karsznice - Dionizów Eac 2 1988 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Dionizów - Szadek Eac 4 1988 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Szadek - Otok Eac 8 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Otok - Poddębice Eac 7 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Poddębice - Kłudna Eac 6 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kłudna - Kraski Eac 5 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kraski - Dąbie nad Nerem Eac 5 1990 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Dąbie nad Nerem - Ponętów Eac 7 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Ponętów - Borysławice Eac 2 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Borysławice - Lipie Góry Eac 5 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Lipie Góry - Babiak Eac 6 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Babiak - Zaryń Eac 7 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Zaryń - Piotrków Kujawski Eac 8 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Piotrków Kujawski - Chełmce Eac 8 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Chełmce - Karczyn Eac 7 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Karczyn - Inowrocław Rąbinek Eac 7 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Inowrocław Rąbinek - Mimowola Eac 2 1992 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Jaksice - Złotniki Kujawskie E 5 1975 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka E 5 1975 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka E 5 1975 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Bydgoszcz Główna - Maksymilianowo SHL-12 4 2015 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Maksymilianowo - Kotomierz Eac 6 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Kotomierz - Pruszcz Pomorski Eac 5 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Pruszcz Pomorski - Parlin Eac 3 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Parlin - Terespol Pomorski Eac 4 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie Eac 6 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Laskowice Pomorskie - Warlubie Eac 10 1990 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Warlubie - Twarda Góra Eac T1: 6
T2: 7
1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Twarda Góra - Smętowo Eac 4 1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Smętowo - Morzeszczyn Eac 6 1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Morzeszczyn - Pelplin Eac 7 1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Pelplin - Subkowy Eac 4 1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Subkowy - Górki Eac T1: 6
T2: 7
1989 czterostawna* dwukierunkowa czynna * - przebudowana z trzystawnej
Górki - Tczew Eac 2 1989 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 132 Bytom - Wrocław Główny  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Opole Zachodnie - Dąbrowa Niemodlińska SHL-12 6 2004 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Dąbrowa Niemodlińska - Lewin Brzeski SHL-12 7 2005 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Lewin Brzeski - Brzeg SHL-12 8 2005 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Brzeg - Oława SHL-12 8 2006 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Oława - Święta Katarzyna SHL-12 9 2006 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Święta Katarzyna - Wrocław Brochów (podg) SHL-12 1 2006 czterostawna dwukierunkowa czynna * - w SRJ oznaczona jako półsamoczynna.
Wrocław Brochów (podg) - Wrocław Główny "WGB" SHL-12 3 2006 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Sosnowiec Maczki - Jaworzno Szczakowa "JSA" Eac 1 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna W RJ oznaczona jako półsamoczynna.
Jaworzno Szczakowa "JSA" - Pieczyska Eac 2 1991 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Pieczyska - Jaworzno Ciężkowice Eac 1 1992 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Jaworzno Ciężkowice - Balin Eac 3 1994 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Balin - Trzebinia "TSA" Eac 2 1994 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Pieczyska - Trzebinia ESTW 6 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Trzebinia "TSB" - Dulowa Eac 3 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Dulowa - Krzeszowice Eac 6 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Krzeszowice - Rudawa Eac 4 1994 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Rudawa - Zabierzów Eac 3 1994 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
Krzeszowice - Zabierzów ESTW 6 2018 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Zabierzów - Kraków Mydlniki Eac 4 1994 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 3 2018 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Kraków Mydlniki - Kraków Towarowy ESTW 2 2019 czterostawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Jaworzno Szczakowa "JSA" - Długoszyn Eac 2 1991 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana Zabudowana tymczasowo blokada półsamoczynna.
Długoszyn - Sosnowiec Jęzor Eac T1: 4/3
T2: 3
1992 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
ESTW 2 2014 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Sosnowiec Jęzor - Mysłowice Eac 3 1990 trzystawna dwukierunkowa zlikwidowana -
CBL 2010 3 2013 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 137 Katowice - Legnica  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Katowice - Katowice Towarowa KTC Eac 2 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Katowice Towarowa KTC - Chorzów Batory Eac-95 2 2001 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Chorzów Batory - Ruda Chebzie Eac-95 3 2001 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Ruda Chebzie - Zabrze Eac 4 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Zabrze - Gliwice Eac 5 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 138 Oświęcim - Katowice  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Mysłowice - Szabelnia Eac T1: 1 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Szabelnia - Katowice Zawodzie Eac T1: 2 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Mysłowice - Katowice Zawodzie Eac T2: 3 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Katowice Zawodzie - Katowice Eac 1 1994 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 139 Katowice - Zwardoń  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Katowice - Brynów Eac 1 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Brynów - Katowice Ligota Eac 2 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Katowice Ligota - Mąkołowiec Eac T1: 6
T2: 5
1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Mąkołowiec - Tychy Eac 1 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Tychy - Kobiór Eac-95 6 2003 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Kobiór - Pszczyna Eac 7 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Pszczyna - Most Wisła Eac 4 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Most Wisła - Czechowice-Dziedzice Eac 1 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 142 Katowice Ligota - Tychy  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Mąkołowiec - Tychy Eac 1 1994 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 150 Most Wisła - Chybie  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Most Wisła - Ochodza Eac 2 1993 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Ochodza - Zabrzeg Czarnolesie "ZCA" Eac-95 1 1999 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Bierawa - Dziergowice E 5 1972 trzystawna jednokierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Borowa Górka - Jaworzno Szczakowa "JSA" Eac 1 1991 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 160 Zawiercie ZW - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (tor 3)  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Łazy "ŁC" - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice "DZA" Eac 5 1992 trzystawna jednokierunkowa zdemontowana -
CBL 2010 5 2014 trzystawna dwukierunkowa czynna -
Linia kolejowa nr 186 Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (tor 4)  
Szlak Typ
blokady
Liczba odstępów
blokowych
Rok instalacji Stawność Kierunkowość Status Uwagi
Łazy "ŁC" - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice "DZA" Eac 5 1992 trzystawna dwukierunkowa zdemontowana -
CBL 2010 5 2014 trzystawna dwukierunkowa czynna -

Linie 201-300

Linie 301-600

Linie 601-1000