Ogólne informacje o sieci kolejowej w Polsce

Z Semaforek

Obecnie sieć kolejowa zarządzana przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe jest podzielona na linie kolejowe, sklasyfikowane w według instrukcji Id12 (dawniej D29, którego to oznaczenia używam na swojej stronie). Pierwsze wydanie tej instrukcji, a zarazem pierwszy podział sieci kolejowej ukazał się w 1949 roku. W 1988 roku ukazała się instrukcja D30, określająca wykaz łącznic kolejowych. W 1993 roku instrukcja ta została włączona do D29 (równocześnie ukazało się jej kolejne wydanie), a w kolejnych wydaniach znalazły się również tory łączące. W roku 1999 opublikowana instrukcja nie zawierała podziału na linie, łącznice i tory łączące; jednak do dzisiejszego dnia są one definiowane w instrukcji Ir1. Kolejnym przekształceniem było wyodrębnienie linii oraz "torów niezbędnych do konstrukcji rozkładu jazdy", gdzie znalazła się część łącznic, torów łączących oraz nawet bocznic przemysłowych. Cały aktualny wykaz linii jest publikowany na stronie zarządcy i stanowi część "Regulaminu przydzielania tras pociagów i korzystania z przydzielonych tras pociagów przez licencjonowanych przewozników kolejowych".

W instrukcji Id12 znalazły się także niektóre linie kolejowe, leżące poza siecią PKP PLK. Ich wytyczenie służy głównie ewidencji ostrzeżeń doraźnych, wydawanych na stacjach granicznych. Przykładem takiej linii jest np. odcinek Orlov - Granica Państwa, który został zakwalifikowany jako linia nr 487.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat istniejące wykazy podlegały zmianom, następującym wskutek likwidacji lub budowy nowych linii kolejowych, zmianie zarządców lub czysto technicznych modyfikacji wykazu.

Za "początek" sieci kolejowej przyjmuje się obecnie stację Warszawa Centralna, na której w przeciwnych kierunkach odchodzą linie nr 1 i 2. Ogólnie wytyczając kolejne linie kolejowe przyjęto, iż początkiem jest punkt leżący bliżej Warszawy, a końcem - dalszy (chociaż zdarzają się wyjątki, np. linia 357). Ma to duże znaczenie, m.in. ustalaniu kierunku parzystego i nieparzystego.

Według wyżej wymienionego wykazu linii kolejowych będę starał się publikować i udostępniać zdjęcia poszczególnych posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych. Wszystkie wymienione trasy podzieliłem według dawnej klasyfikacji, to znaczy na linie kolejowe, łącznice i tory łączące. Znajdą się tutaj zarówno aktualnie istniejące linie, jak i zlikwidowane w czasie istnienia kolejnych wersji D29. W miarę rozwoju strony będę starał się wykonywać osobne podstrony, opisujące linie kolejowe.


Zobacz również

Wykaz linii kolejowych PKP PLK

Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych PKP PLK